Lietuvoje užkertant kelią Astravo elektrai norima riboti prekybos licencijas - Verslo žinios

Kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema

Vienas iš svarbių žingsnių šia kryptimi — m. Šios  m. Susitardama dėl  m. Paryžiuje būtų sudarytas tvirtas tarptautinis susitarimas dėl klimato. Pagrindinis  m. Europos Vadovų Taryba nustatė pagrindinius išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo taikant ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą principus 1. Šiuo pasiūlymu sukuriama Europos Vadovų Tarybos nustatytiems principams įgyvendinti būtina teisinė sistema, apimanti tokius tris elementus: 1 pasiūlyme nustatoma, kaip išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimo 43 proc.

kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema

Tai reiškia, kad — m. Siūlomų taisyklių tikslas — perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos laikotarpiu išlaikyti energijai imlių ES pramonės šakų tarptautinį konkurencingumą, kol kitos ekonomiškai stipriausios valstybės nesiims palyginamų priemonių, ir toliau skatinti ilgalaikes investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijas.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Vadovų Taryba nusprendė nemažinti aukcionuose parduodamų ATL dalies, nemokamų ATL, kurie gali būti paskirstyti pramonei, skaičius yra ribotas. Todėl jų paskirstymo taisyklės kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema būti labai tikslingos. Taisyklių tikslingumas iš esmės užtikrinamas toliau nurodytais trimis būdais.

Nemokamas ATL paskirstymas bus dažniau derinamas su gamybos duomenimis — taip bus užtikrinama parama augančioms bendrovėms ir sektoriams. Bus atnaujinami santykiniai taršos rodikliai, kurie naudojami apskaičiuojant nemokamų ATL skaičių, — taip bus atsižvelgiama į pramonės sektorių technologines galimybes ir per pastarąjį dešimtmetį pasiektą pažangą.

kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema

Didžiausią dalį nemokamų ATL gaunančių sektorių sąrašas bus sudaromas tikslingiau, kad būtų kuo labiau atsižvelgta į tuos sektorius, kuriuose anglies dioksido nutekėjimo rizika yra didžiausia. Nors taisyklės dėl anglies dioksido nutekėjimo daugiausia orientuotos į tiesioginių su anglies dioksidu susijusių išlaidų kompensavimą, šiame pasiūlyme sprendžiamas ir netiesioginių su anglies dioksidu susijusių išlaidų kompensavimo klausimas. Turint omenyje, kad valstybės narės naudoja skirtingą energijos rūšių derinį, ES ATLPS pajamos turėtų būti naudojamos netiesioginėms su anglies dioksidu susijusioms išlaidoms kompensuoti pagal valstybės pagalbos taisykles.

Protokole ir jo šalių konferencijoje Paryžiuje priimtuose sprendimuose turi būti numatyta progresyviai telkti finansavimą klimato kaitos švelninimo priemonėms, perduoti technologijas ir stiprinti gebėjimus reikalavimus atitinkančiose šalyse, ypač turinčiose mažiausiai galimybių. Klimato kaitai švelninti skirtos viešojo sektoriaus lėšos ir toliau bus labai svarbios telkiant išteklius laikotarpiui po  m.

Todėl aukcionų pajamos taip pat geriausių akcijų savaitės pasirinkimo sandoriai būti naudojamos klimato srities veiksmams, įskaitant prisitaikymą prie klimato kaitos padarinių, pažeidžiamose trečiosiose šalyse finansuoti. Kiek lėšų bus sutelkta kovai su klimato kaita taip pat priklausys nuo šalių numatomų nacionaliniu lygmeniu nustatytų veiksmų, tolesnių investicijų planų ir nacionalinio prisitaikymo prie klimato kaitos planavimo proceso užmojo ir kokybės.

Lietuvoje užkertant kelią Astravo elektrai norima riboti prekybos licencijas - Verslo žinios

ES ATLPS pajamos taip pat turėtų būti naudojamos darbo jėgos, kurios darbo vietos, laipsniškai atsisakant iškastinio kuro, perkeliamos į kitas sritis, įgūdžiams ugdyti ir darbo vietoms perskirstyti, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais; 3 pasiūlyme numatyti keli finansavimo mechanizmai, kuriais siekiama elektros energijos ir pramonės sektorių ekonominės veiklos vykdytojams padėti įveikti perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos etape jiems kylančius su inovacijomis ir investicijomis susijusius iššūkius.

Konkrečiai pasiūlyme numatyta dabartinę paramos sistemą, skirtą novatoriškų technologijų demonstravimo veiklai, taip pat taikyti radikalioms pramonės inovacijoms. Nemokamų ATL ir toliau bus skiriama mažiau pajamų gaunančių valstybių narių elektros energijos sektoriui modernizuoti, be to, įsteigiamas specialus fondas, kurio tikslas — skatinti investicijas į energetikos sistemų modernizavimą ir energijos vartojimo efektyvumo didinimą, taip prisidedant prie išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo.

Be to, šiuo pasiūlymu direktyva ir joje numatyti Komisijos įgaliojimai, kuriais ji naudodavosi pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, pritaikomi prie deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų sistemos, dėl kurios susitarta pagal Lisabonos sutartį 2.

Dvejetainių opcionų savaitės tarifai

Direktyvos taikymo aviacijos veiklai pakeitimai turėtų būti daromi tik po to, kai  m. ICAO asamblėjoje bus pasiektas tarptautinis susitarimas dėl pasauline rinka pagrįstos priemonės, kuri turėtų būti įgyvendinta iki  m.

kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema

Derėjimas su esamomis politikos nuostatomis šioje politikos srityje Klimato politikos srityje pasiūlymas labiausiai dera su atsinaujinančiosios energijos ir energijos vartojimo efektyvumo aspektais. Pažymėtina, kad, kaip išnagrinėta m. Kalbant apie derėjimą su tarptautine klimato politika, svarbu pažymėti, kad ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje anglies dioksido kaina nustatyta veiksmingai, ir ši sistema dabar yra pavyzdys, pagal kurį kuriamos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema pasaulio šalyse, ir mokomasi iš ES patirties.

Derėjimas su kitomis Sąjungos politikos sritimis Pasiūlyme numatyta įgyvendinti dalį  m.

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo nauja redakcija.

Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas reikalauja tam tikrų pokyčių. Prie tų pokyčių ES aktyviai prisideda savo politika ir finansavimu. Atsinaujinančiosios energijos plėtra, efektyvus išteklių naudojimas ir moksliniai tyrimai bei technologinė plėtra yra Europos strateginių investicijų fondo ESIF prioritetai, ir numatoma, kad per ateinančius trejus metus fondas Europos Sąjungoje papildomai investuos  mlrd.

ESIF naudos tik finansines priemones, skolindamas jau egzistuojantiems projektams, kurie gali būti pradėti įgyvendinti per trejus metus, be to, bus išplėsta jo taikymo sritis — finansavimas galės būti teikiamas įvairiuose sektoriuose, kaip antai skaitmeninės ekonomikos ir švietimo. Finansavimas iš ES ATLPS lėšų bus skiriamas laikantis valstybės pagalbos taisyklių, siekiant užtikrinti, kad viešosios lėšos būtų naudojamos efektyviai ir būtų išvengta rinkos iškraipymų.

Mažėjant priklausomybei nuo iškastinio kuro, profesinę veiklą keisti padės ES užimtumo, socialinės ir įgūdžių ugdymo politikos priemonės ir, be kita ko, Europos socialinis fondas.

  1. Они были в космосе одни, наедине со звездами и странно съежившимся Солнцем.
  2. Их преимущество заключалось не только в этом: они также проявляли необычайную согласованность, что, по догадке Джезерака, являлось следствием их телепатических возможностей.

Teisinis šio pasiūlymo pagrindas yra SESV straipsnis. Vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu, pasiūlymo, kuriuo iš dalies keičiama ši priemonė, tikslų galima pasiekti tik ES lygmens Komisijos pasiūlymu.

Klimato kaita yra tarpvalstybinė problema, todėl klimato politika turi būti koordinuojama visos Europos ir, jei įmanoma, pasaulio mastu. Kalbant konkrečiai, veiksmais ES lygmeniu bus efektyviausiai įgyvendinta anglies dioksido rinkos reforma po  m. Taigi šios direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti pavieniui, todėl dėl direktyvos taikymo masto ir poveikio tų tikslų geriau siekti Sąjungos lygmeniu.

Proporcingumas Kaip išdėstyta poveikio vertinime, pasiūlymas atitinka proporcingumo principą, nes juo nesiekiama daugiau negu būtina, kad būtų ekonomiškai efektyviai ir kartu užtikrinant tinkamą vidaus rinkos veikimą įgyvendintas ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo iki  m.

Priemonės pasirinkimas Šio pasiūlymo tikslų geriausia siekti direktyva. Direktyva reikalaujama, kad valstybės narės siektų tikslų ir, įtraukusios priemones į nacionalines materialinės ir procesinės teisės sistemas, jas įgyvendintų. Šiuo pasiūlymu, palyginti su kitomis priemonėmis, pvz.

Tai leis valstybėms narėms užtikrinti, kad iš dalies pakeistos taisyklės derėtų su jų ES ATLPS įgyvendinimo materialinės ir procedūrinės teisės sistema, visų pirma leidimų įrenginiams išdavimo taisyklėmis ir vykdymo užtikrinimo priemonėmis bei sankcijomis. Galiausiai pasirenkant direktyvą kaip tinkamą priemonę taip pat laikomasi principo, kad intervencija būtų kuo mažesnė, jei pasiekiami tikslai.

Opcionų prekyba, jos sutartys ir strategijos. Kaip užsidirbti pinigų dvejetainių opcionų sistemoje. Viršutinė pasirinkimo sandorio kainos riba Matematiniai lūkesčiai Kokia tarpininkavimo įmonė tinkama dvejetainių opcionų strategijai už 10 USD? Kokia dvejetainė prekyba, forex prekybos sistemos Be to, prekybininkas neprivalo įsisavinti ir nuolat stebėti pagrindinių rodiklių.

Ji labai svarbi norint įgyvendinti ES klimato srities uždavinius, nes tai ekonomiškai efektyvus išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo būdas. Sektoriuose, kuriems taikoma ši sistema, teršalų išmetimas tolygiai mažėja ir nors ne visas šis mažėjimas yra vien dėl ES ATLPS poveikio, yra įrodymų, kad sistema veiksmingai prisideda prie išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo. Ji atlieka vaidmenį priimant investavimo sprendimus, net jei esant dabartinei žemai anglies dioksido kainai su CO2 susijusios išlaidos dažnai įtraukiamos į bendras energijos išlaidas.

Be to, ES ATLPS akivaizdžiai turi pridėtinę europinę vertę, nes skirtingos sistemos ar valstybių narių lygmens klimato politika lemtų fragmentaciją ir brangiai kainuotų reguliuojamiesiems subjektams, be to, ES būtų siekiama skirtingo užmojo tikslų ir galiotų skirtingos anglies dioksido kainos, dėl kurių administravimas taptų dar sudėtingesnis. ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, kurioje galioja ES masto anglies dioksido kaina ir yra suderinta infrastruktūra, naudojamasi ES veiksmų sinergijos teikiamais privalumais.

Tačiau norint įgyvendinti  m. Tai iš esmės apima pokyčius, susijusius su metiniu linijiniu mažinimo koeficientu, kurį taikant ES ATLPS viršutinė riba bus mažinama nuo  m.

Lietuvoje užkertant kelią Astravo elektrai norima riboti prekybos licencijas

Konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais Įvairiuose šio pasiūlymo rengimo etapuose dalyvavo valstybių narių, pramonės, NVO, mokslinių tyrimų ir akademinių įstaigų, profesinių sąjungų ir piliečių atstovai. Be viešųjų konsultacijų dėl  m.

kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema

Vertingų įžvalgų Komisija gavo per konsultacijas raštu, kuriose buvo galima sudalyvauti  m. Komisija gavo per atsakymų iš įvairių suinteresuotųjų šalių. Šių antrųjų konsultacijų rezultatai apžvelgiami prie šio pasiūlymo pridedamo poveikio vertinimo 5 1. Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo ir anglies dioksido nutekėjimo rizikos mažinimo nemažai pramonės suinteresuotųjų subjektų pasisakė už kuo mažesnius dabartinės sistemos pokyčius, o kitos suinteresuotosios šalys, įskaitant valstybes nares ir pilietinę visuomenę, manė, jog ją reikėtų padaryti tikslingesnę ir labiau suderinti.

Atsižvelgiant į šias pastabas, pasiūlyme numatyti nedideli esamų taisyklių pakeitimai, tačiau numatytas tikslingesnis nemokamų ATL paskirstymas, remiantis technologijų pažanga atnaujinti santykiniai taršos rodikliai ir kartu užtikrinama tinkama pramonės tarptautinio konkurencingumo apsauga. Be to, pasiūlyme numačius, kad paskirstomas nemokamų ATL skaičius turi būti apskaičiuojamas dažniau, nemokamų ATL skaičius bus geriau suderintas su esamais gamybos lygiais. Inovacijų fondo klausimu energetikos ir pramonės suinteresuotieji subjektai iš esmės pasisakė už tolesnę paramą mažo anglies dioksido kiekio technologijų inovacijoms ir pasiūlyme numatytam taikymo srities išplėtimui apimant ir pramonės sektorius.

Šis klausimas pasiūlyme sprendžiamas leidžiant teikti paramą ankstesniame projekto įgyvendinimo ciklo etape ir didinti paramos lygį. Nuomonės tam tikru mastu taip pat išsiskyrė kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema tinkamos Modernizavimo fondo valdymo struktūros. Vienos suinteresuotosios šalys manė, kad valdant fondą pagrindinis vaidmuo turėtų tekti valstybėms narėms gavėjoms, kitos laikėsi nuomonės, kad daugiau įtakos jo valdyme turėtų turėti visos valstybės narės, Komisija ir Europos investicijų bankas.

Pasiūlyme laikomasi pagrįstos vidurio linijos tarp, viena vertus, poreikio užtikrinti veiksmingą projektų finansavimą valstybėse narėse gavėjose ir, kita vertus, siekio užtikrinti, kad atsižvelgus į visų valstybių narių interesus ir pasitelkus EIB praktinę patirtį būtų modernizuotos energetikos sistemos. Dėl galimybės energetikos sektoriui skirti nemokamų ATL rinkos dalyviai daugiausia pasisakė už racionalias ir paprastas taisykles bei suderintas ataskaitų teikimo gaires, kad mechanizmas taptų skaidresnis.

Į šį didesnio skaidrumo ir aiškesnių taisyklių poreikį tinkamai atsižvelgta pasiūlyme, visų pirma numatant, kad Komisija skelbs iš valstybių narių gautą informaciją apie investicijas. Be to, tiriamųjų duomenų surinkta per  m.

kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema

Kito užsakyto tyrimo 8 tikslas buvo įvertinti, kokia patirtis sukaupta taikant suderintą santykiniais taršos rodikliais grindžiamą ATL paskirstymą, o svarbiausia — ar naudojant santykinius taršos rodiklius pasiekta numatytųjų tikslų.

Šių tyrimų rezultatai aptariami prie šio pasiūlymo pridedamame poveikio vertinime. Valstybių narių pateiktais patikrintais duomenimis taip pat naudotasi siekiant nustatyti 3 etape nemokamai skiriamų ATL skaičių, kuriuo remiamasi poveikio vertinimo analizėje.

Poveikio vertinimo santraukos summary sheet ir executive summary ir poveikio vertinimo valdybos teigiama nuomonė bus skelbiama viešai. Atliekant poveikio vertinimą įvertinti įvairūs aspektai, dėl kurių strateginės gairės pateiktos Europos Vadovų Tarybos išvadose apie  m.

Tarp jų — kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema anglies dioksido nutekėjimo rizikos mažinimas, Modernizavimo ir Inovacijų fondų sukūrimas, galimybė skirti nemokamų ATL elektros energijos sektoriui mažiau pajamų gaunančiose valstybėse narėse modernizuoti, taip pat aspektai, kurie reglamentuojami atsižvelgiant į patirtį, įgytą nuo  m. Siekiant sumažinti galimą anglies dioksido nutekėjimo riziką, apsvarstyta įvairių galimybių, susijusių su santykinių taršos rodiklių atnaujinimu, gamybos lygių koregavimu, sektorių klasifikavimu į grupes pagal anglies dioksido nutekėjimo riziką ir netiesioginių išlaidų kompensavimu.

EUR-Lex Access to European Union law

Svarstytos galimybės dėl Inovacijų fondo buvo daugiausia susijusios su projektų pirmine ir galutine atranka, taip pat su finansinės paramos teikimo būdu. Modernizavimo fondo atveju svarstytos jo valdymo galimybės. Dėl galimybės energetikos sektoriui skirti nemokamų apyvartinių taršos leidimų, buvo svarstyta, kaip pagerinti to paskirstymo sąlygas ir padaryti jį skaidresnį už dabartinį metodą.

ES opcionų prekybos seminaras čikaga tikslą jau yra nustatytas, bendras sistemos poveikis nuo įvertintų politikos galimybių nepriklauso. Poveikis sektoriaus mastu stambiuosiuose pramonės sektoriuose, kuriems taikoma ES ATLPS, svyruoja priklausomai nuo politikos galimybių. Tačiau, jei pasirinkus konkrečias politikos galimybes išlaidos ir poveikis sumažinami tam tikruose pramonės sektoriuose, paprastai jie padidėja kituose pramonės sektoriuose, nes bendras ATL skaičius, kuris gali būti paskirstytas nemokamai, yra ribotas.

Pasiūlymu taip pat atveriama galimybių atsinaujinančiosios energijos ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų gamintojams. Visų pirma, papildomas finansavimas novatoriškoms technologijoms padės sukurti naujų darbo vietų. Nors didžioji dalis įrenginių, kuriems taikoma ES ATLPS, priklauso energijai imlios pramonės sektoriams, kurių rinkos struktūrai būdingos didelės įmonės, pasiūlyme taip pat atsižvelgiama į mažuosius teršėjus, kurių savininkai gali būti MVĮ arba labai mažos įmonės.

Be jau galiojančių taisyklių, kuriomis sumažinama administracinė našta ir išmetamųjų teršalų stebėsenos bei ataskaitų teikimo išlaidos, kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema mažai teršalų išmetantiems įrenginiams taip pat bus naudinga valstybėms narėms siūloma galimybė ir toliau mažiesiems teršėjams netaikyti ES ATLPS, jei jie laikosi nacionalinių priemonių, pagal kurias jie lygiavertiškai prisideda prie išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo.

Visų pirma juo prisidedama prie tikslo užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą pagal tvaraus vystymosi principą, kaip nustatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 11 37 straipsnyje. Visų pirma dėl šios sąsajos pasiūlymas daro poveikį nacionaliniams biudžetams ir administracijoms. Saugus Sąjungos registro tvarkymas finansuojamas iš Sąjungos biudžeto.

Pasiūlymas daro ir tam tikrą nedidelį poveikį ES biudžetui, tačiau į jį visiškai atsižvelgta dabartinėje — m. Pagal dabartinės direktyvos 10 straipsnio 5 dalį Komisija turi atlikti Europos anglies dioksido rinkos stebėseną ir kasmet pateikti atitinkamą ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Vykdydama šią stebėseną Komisija ir toliau keisis nuomonėmis su visomis svarbiomis suinteresuotosiomis šalimis.

Priėmus siūlomą direktyvą Komisija ir toliau vykdys valstybių narių teisinės sistemos, kuria į nacionalinę teisę perkeliami ES ATLPS įpareigojimai, ir konkrečių įpareigojimų įgyvendinimo stebėseną.

Tuo tikslu 21 straipsnyje numatyta, kad kiekvienais metais valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo ataskaitą. Nė vienas iš pirmiau nurodytų reikalavimų šiuo pasiūlymu nekeičiami.

Tačiau jame numatyti papildomi konkretūs ataskaitų teikimo reikalavimai valstybėms narėms, pavyzdžiui, susiję su nemokamų ATL paskirstymu elektros energijos sektoriui ir Modernizavimo fondo teikiamu finansavimu energetikos sistemoms modernizuoti mažiau pajamų gaunančiose valstybėse narėse.

EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex

Šiais ataskaitų teikimo reikalavimais siekiama padidinti ir užtikrinti remiamų investicijų įgyvendinimo skaidrumą. Galiausiai, kai šiame pasiūlyme siūlomos priemonės bus visiškai įgyvendintos ir tam tikrą laiką bus taikomos valstybėse narėse, bus atliktas ex post vertinimas. Dėl siūlomos direktyvos nuostatų kyla kelios teisinės prievolės. Todėl siekiant ją veiksmingai perkelti į nacionalinius teisės aktus, reikia atlikti konkrečių tikslinių atitinkamų nacionalinių taisyklių pakeitimų.

Tačiau tam tikrais atvejais valstybių narių perduodamų iš dalies pakeistų nacionalinių įgyvendinimo nuostatų tekstų gali nepakakti, kad Komisija galėtų stebėti, ar nuostatos įgyvendinamos teisingai. Todėl tam tikrais atvejais gali reikėti aiškinamųjų dokumentų apie perkėlimą į nacionalinę teisę. Išsamus konkrečių šio pasiūlymo nuostatų paaiškinimas Šiuo pasiūlymu keičiami šie pagrindiniai ES ATLPS direktyvos elementai: linijinis mažinimo koeficientas 9 straipsnis Nuo  m.

kokia yra viršutinė riba ir prekybos sistema

Europos Vadovų Tarybos rekomendacija, kad aukcionuose parduodamų ATL dalis neturėtų mažėti, pasiūlyme atitinkama dalis nurodoma kaip procentinis dydis, atsižvelgiant į skirtingus elementus, lemiančius šią dalį — m. Tuo tikslu bus taikomas standartinis dydis, tačiau numatoma galimybė taikyti pakoreguotą dydį, jei įrodoma, kad tam tikrame sektoriuje faktinė technologijų pažanga labai skiriasi nuo standarto.

Sektoriams, kuriuose yra anglies dioksido nutekėjimo rizika, ir toliau bus skiriama daugiau ATL negu kitiems sektoriams, kuriuose yra daugiau galimybių atitinkamas išlaidas perkelti į produktų kainas.

Atnaujinta sektorių ir jų pošakių, kuriuose yra reali anglies dioksido nutekėjimo rizika, nustatymo metodika grindžiama dviejų kriterijų — teršalų išmetimo intensyvumo ir prekybos intensyvumo — deriniu. Be to, nemokamų ATL paskirstymas bus geriau pritaikytas prie sektorių faktinių gamybos lygių.

Почему они должны существовать. - спросил Хилвар.

Tuo tikslu nemokamai paskirstomų ATL kiekis bus periodiškai atnaujinamas, kartu išlaikant visas paskatas diegti inovacijas ir paliekant priimtiną administracinę naštą bei išlaidas valstybėms narėms, veiklos vykdytojams ir Komisijai. ATL naujiems rinkos dalyviams ir tiems įrenginiams, kurie labai padidina gamybos apimtis, bus skiriami iš specialaus rezervo.

Šis naujiems rinkos dalyviams skirtas rezervas bus sudarytas iš Rinkos stabilumo rezervo nepaskirstytų  mln. ATL ir nuo  m. Pramonei skirti, tačiau iki  m. Taigi pasiūlyme numatyta galimybė sistemos ir toliau netaikyti įrenginiams, kuriems ji dabar netaikoma su sąlyga, kad tokie įrenginiai lygiavertiškai prisidės prie išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo. Be to, valstybės narės nuo  m. Prie jų pridedama dar 50 mln.